Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven)

07/08/2020

 

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)

Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven)

►Tạo Quạ Tinh

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

Nguyên liệu:

Dark Raven Spirit  

Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven)

 

Jewel of Bless Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Chaos Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Jewel of Soul Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Jewel of Creation Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Dark Raven
Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven)
x1
x2 x1 x2 x1
Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

CHÚ THÍCH:
– Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
– Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Quạ Tinh

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.
– Chọn loại thú muốn hồi máu.