Nhân vật

Trang Chủ > Hướng dẫn >

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline

06/08/2020

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Thiên Thần Ác Quỷ 
(Wings of Angel and Devil)
Yêu cầu cấp độ: 280
Dùng cho: tất cả chủng tộc

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Chiến Thần Vô Địch
(Wings of the Conqueror)
Yêu cầu cấp độ: 280
Dùng cho: tất cả chủng tộc

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Wings of Flame God
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Dragon Knight

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Wings of Heaven
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Soul Wizard

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Wings of Celestial Body
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Noble Elf

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cloak of Dominator
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Empire Road

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Wings of Annihilation
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Magic Knight

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Wings of Other World
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Dimension Summoner

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cloak of Judgment
Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Fist Blazer

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Cuồng Phong
(Wing of Storm)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Tướng

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Thiên Sứ
(Wing of Eternal)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Sứ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Ngũ Sắc
(Wing of Illusion)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Nữ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Lôi Vũ
(Wing of Ruin)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Kiếm

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Phượng Hoàng
(Wing of Dimension)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Phục Ma Pháp Sư

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Áo Choàng Đế Vương
(Cape of Emperor)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Thiên Vương

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Áo Choàng Đại Tướng
(Cape of Overrule)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho: Quyền Vương

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Áo Choàng Tử Thần
(Cloak of Death)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Hỗn Nguyên
(Wings of Chaos)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Kỵ Sĩ, Đấu Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Ma Thuật
(Wings of Magic)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Pháp Sư, Đấu Sĩ, Thuật Sư

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Hoả Thần
(Wings of Life)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho: Thánh Nữ

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Rồng
(Dragon Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Kỵ Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Linh Hồn
(Archangel Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Pháp Sư

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Tinh Thần
(Spirit Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Thánh Nữ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Hỏa Thiên
(Despair Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Thuật Sư

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Bóng Đêm
(Darkness Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Đấu Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Áo Choàng Của Vua
(Cape of Lord)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Chúa Tể

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Áo Choàng Hiệp Sĩ
(Cape of Fighter)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho: Thiết Binh

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Quỹ
(Satan Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Chiến Binh, Đấu Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Thiên Đàng
(Heaven Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Phù Thủy, Đấu Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Tiên Nữ
(Fairy Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Tiên Nữ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Vũ Linh
(Mistery Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho: Thuật Sĩ

 

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Rồng (nhỏ)
(Small Dragon Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Chiến Binh, Đấu Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Linh Hồn (nhỏ)
(Small Archangel Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Phù Thủy, Đấu Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Tinh Thần (nhỏ)
(Small Spirit Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Tiên Nữ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Cánh Hỏa Thiên (nhỏ)
(Small Despair Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Thuật Sĩ

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Áo Choàng Của Vua (nhỏ)
(Small Cape of Lord)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Chúa Tể

Giới Thiệu Các Loại Cánh (Wing) Trong MUOnline
Áo Choàng Hiệp Sĩ (nhỏ)
(Small Cape of Fighter)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho: Thiết Binh